BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP
Danh mục tài liệu bầu cử 2021-2026
 

 
 

I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
File đính kèm: 45-CT-TW.pdf
 
2. Nghị quyết số 113/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
File đính kèm:  113-2020-QH14.pdf
 
3. Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
File đính kèm:  02-CT-TTG.pdf
 
4. Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.
File đính kèm:  1185-NQ-UBTVQH14.pdf
 
5. Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung. (Tải phụ lục kèm theo)
 
6. Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
File đính kèm1187-NQ-UBTVQH14.pdf 
 7. Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
File đính kèm:  09-2021-NQLT.pdf
 
8. Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức trung ương hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
File đính kèm:  36HD-BTCTW.pdf
 
9. Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
10. Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
File đính kèm:  42KH-HDBCQG.pdf
 
11. Thông tư số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
File đính kèm:  13-TT-MTTW.pdf
 
12. Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.
File đính kèm:  13HD-UBKTTW.pdf
 
13. Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
File đính kèm:  4711KH-BTTTT.pdf
 
14. Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
File đính kèm01-2021-TTBNV.pdf
 
15. Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
File đính kèm:  102-2020-TTBTC.pdf
 
16. Công văn số 26/VPHĐBCQG-TT ngày 18/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn các mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử.
 File đính kèm26-VPHDBCQG.pdf
 
17. Công văn số 33/VPHĐBCQG-PL ngày 26/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về cách tính số lượng đại biểu HĐND và việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử.
File đính kèm:  33-VPHDBCQG.pdf
 
II. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH
1. Chỉ thị số 4CT/UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 File đính kèm: CT04HD.pdf
 2. Công văn số 153/UBND-VP ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.
File đính kèmCV153.pdf
 
 III. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA THỊ XÃ
 
1. Quyết định số 87-QĐ/TU ngày 26/01/2021 của Thị ủy Kinh Môn về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: QD87.pdf
2. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2021 của UBND thị xã về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Kinh Môn.
File đính kèm: CT03.pdf
3. Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND thị xã về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: QD41.pdf
4. Công văn số 75/UBND-VP ngày 29/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường.
File đính kèm: CV75.pdf
5. Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 01/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: KH01.pdf
6. Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 01/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã về việc thành lập Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: QD03.pdf
7. Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 01/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: QD04.pdf
8. Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 01/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: QD05.pdf
8. Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 01/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã về việc thành lập Tiểu ban nhân sự liên quan đến công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: QD06.pdf
9. Tờ trình số 08/TTr-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã về việc dự kiến số lượng đại biểu HĐND thị xã Kinh Môn nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: TT08.pdf
10. Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 22/02/2021 về việc điều chỉnh phân công công tác các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: TB03.pdf
11. Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 22/02/2021 về việc kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: KH05.pdf
12. 7. Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 22/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã về việc thành lập 04 đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
File đính kèm: QD04-1.pdf
 
Các bài liên quan
Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (04/03/2021)
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/03/2021)
Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng (04/03/2021)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay58 
 Hôm qua101
 Tuần này332 
 Tất cả226451 
IP: 3.236.47.240